استخدام شرکت‌های منطقه گل گهر

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ زمان مطالعه:۵ دقیقه

 
افرادی که متقاضی حضور در آزمون می باشند، می توانند برای ثبت نام از تاریخ ۱۶/۰۲/۱۴۰۰ تا ۲۶/۰۲/۱۴۰۰ تاریخ پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی و با توجه به شرایط ذکر شده از طریق لینک زیر نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
 

ﺟﺪول رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ (ﺟﺪول اﻟﻒ) 
ردیفمقطع تحصیلیجنسیتمحل خدمتتعداد مورد نیاروضعیت بومی
۱ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺣﺴﺎﺑﺪاریﻣﺮد / زنﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻴﺮﺟﺎن- ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ و ﺻﻨﻌﺘﻰ ﮔﻞ ﮔﻬﺮ ۵اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن
۲ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺻﻨﺎﻳﻊ (ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از اﻳﻤﻨﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ)
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻰ
ﻣﺮد / زن۱۰ﺳﻴﺮﺟﺎن 
۳ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮق ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎﻣﺮد ۵ﺳﻴﺮﺟﺎن
۴ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ (ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎ)ﻣﺮد ۴اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن 
۵ﻛﺎرﺷﻨﺎس مکانیک (ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎ)ﻣﺮد ۶ﺳﻴﺮﺟﺎن
۶ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺷﻴﻤﻰ (ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺎرﺑﺮدی و ﻣﺤﺾ)ﻣﺮد ۴ﺳﻴﺮﺟﺎن
۷ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻌﺪن (اﺳﺘﺨﺮاج)ﻣﺮد ۲اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن
۸ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺘﺎﻟﻮرژی (ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎ)ﻣﺮد ۲سیرجان
۹ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺻﻨﺎﻳﻊ ﮔﺮاﻳﺶ اﻳﻤﻨﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ
ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻳﻤﻨﻰ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎر
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﺳﻼﻣﺖ اﻳﻤﻨﻰ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ HSE
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی اﻳﻤﻨﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ
ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻳﻤﻨﻰ ﮔﺮاﻳﺶ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻰ
ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻳﻤﻨﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اﻳﻰ / ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺻﻨﻌﺘﻰ
ﻣﺮد ۲ﻛﺸﻮری

 
شرایط عمومی
۱-۱- ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان
۱-۲- ﺗﺪﻳّﻦ ﺑﻪ دﻳﻦ ﻣﺒﻴﻦ اﺳﻼم ﻳﺎ ﻳﻜﻰ از ادﻳﺎن رﺳﻤﻰ ﻛﺸﻮر ﻣﺼﺮّح در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ
۱-۳- دارا ﺑﻮدن ﻛﺎرت ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ داﺋﻢ. (داوﻃﻠﺒﺎن ردﻳﻒ ۹ ﺟﺪول رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ (ﺟﺪول اﻟﻒ) اﻟﺰاﻣﺎً ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ داﺋﻢ ﻏﻴﺮ ﭘﺰﺷﻜﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ)
۱-۴- ﻋﺪم اﺷﺘﻬﺎر ﺑﻪ ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﻰ، ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ و ﺳﻮء ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﻴﻔﺮی ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. (ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح)
۱-۵- ﻋﺪم ﺗﻌﻬﺪ اﺷﺘﻐﺎل در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ارﮔﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻜﻞ ﻣﻤﻜﻦ
۱-۶- داﺷﺘﻦ ﺗﻨﺪرﺳﺘﻰ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻰ و رواﻧﻰ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ واﺣﺪ ﻃﺐ ﻛﺎر ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺪﻧﻰ و ﺻﻨﻌﺘﻰ ﮔﻞ ﮔﻬﺮ
۱-۷- ﻋﺪم اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، روان ﮔﺮدان و … (ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺮاﺟﻊ ذی ﺻﻼح)
۱-۸- ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺘﻮن وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻮﻣﻰ ﺟﺪول رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ (ﺟﺪول اﻟﻒ) ﺑﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻴﺮﺟﺎن، اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻨﻰ
۲-۱- ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﺠﺎز ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﺪول ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻨﻰ (ﺟﺪول ب)
الفبجده
ردیفﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰﺟﻨﺴﻴﺖﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﺠﺎز ﺑﺪون ﻟﺤﺎظ ﻛﺮدن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﻤﻪ و ﺳﺮﺑﺎزیﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﺠﺎز ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﻤﻪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی
۱ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺣﺴﺎﺑﺪاریﻣﺮد/ زن۳۰ سال ﻣﺘﻮﻟﺪﻳﻦ ۱۳۷۰/۰۱/۰۱ و ﺑﻌﺪ از آن۳۷ متولدین ۱۳۶۳/۰۱/۰۱ و بعد از آن
۲ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺻﻨﺎﻳﻊ (ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از اﻳﻤﻨﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ)
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻰ
مرد
۳ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮق ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎ
۴ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ (ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎ)
۵ﻛﺎرﺷﻨﺎس مکانیک (ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎ)
۶ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺷﻴﻤﻰ (ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺎرﺑﺮدی و ﻣﺤﺾ)
۷ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻌﺪن (اﺳﺘﺨﺮاج)
۸ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺘﺎﻟﻮرژی (ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎ)
۹ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺻﻨﺎﻳﻊ ﮔﺮاﻳﺶ اﻳﻤﻨﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ
ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻳﻤﻨﻰ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎر
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﺳﻼﻣﺖ اﻳﻤﻨﻰ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ HSE
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی اﻳﻤﻨﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ 
ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻳﻤﻨﻰ ﮔﺮاﻳﺶ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻰ
ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻳﻤﻨﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اﻳﻰ/ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺻﻨﻌﺘﻰ

 
۲-۲- ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﻪ ﺳﻦ ﻣﺠﺎز داوﻃﻠﺒﺎن اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
۲-۳- ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﺮﺗﺒﻂ، یک ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﻦ ﻣﺠﺎز داوﻃﻠﺒﺎن اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. (ﺣﺪاﻛﺜﺮ ۷ ﺳﺎل)
۲-۴- ﺷﺮط ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ در ﺧﺼﻮص اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد ذﻳﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ:
۲-۴-۱ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ﺟﺒﻬﻪﻫﺎی ﻧﺒﺮد ﺣﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺐ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺪت ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﻬﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرت ﻣﺠﺮوﺣﻴﺖ ﻣﺪت ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن و ﻳﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﭘﺰﺷﻜﻰ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﺷﻮد.
۲-۴-۲ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﻰ ﺑﻪ اﺳﺎرت دﺷﻤﻦ ﺑﻌﺜﻰ و ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺿﺪ اﻧﻘﻼب درآﻣﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺪت اﺳﺎرت و ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﻬﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﺷﻮد.
۲-۴-۳ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪا و ﺟﺎوﻳﺪاﻻﺛﺮﻫﺎ (ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان)، ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺑﺎﻻی ۲۵ درﺻﺪ و آزادﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ۵ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﻦ ﻣﺠﺎز اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﺷﻮد.
۲-۵- در ﻫﺮ ﺣﺎل و ﺗﺤﺖ ﻫﻴﭻ ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﺠﺎز داوﻃﻠﺒﺎن ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻰ از ﺳﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻃﺒﻖ ﺳﺘﻮن ( ﻫـــ ) ﺟﺪول ﺷﺮاﺋﻂ ﺳﻨﻰ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﺪل
۳-۱- داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺪل ۱۳ ﺑﺮای ﻛﻠﻴﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ
۴-۱- ﻣﺪارک داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒول اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﺳﺮاﺳﺮی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻰ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ورود ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﺎ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎرج/ داﺧﻞ از ﻛﺸﻮر، ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ وزارت ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۴-۲- دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ و ﻳﺎ ﮔﻮاﻫﻰ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﻪ در آن ﻣﻘﻄﻊ، رﺷﺘﻪ و ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ، ﻣﻌﺪل، رﻳﺰ ﻧﻤﺮات (در ﺧﺼﻮص ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﺪل ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ) و ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. (ﮔﻮاﻫﻰ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﻳﺎ ﻟﻐﻮ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﺻﺎدره ﺑﺮای ﺣﻮزه ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد).
۴-۳- ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺪارک ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی آزاد اﺳﻼﻣﻰ از ﺳﻮی دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﻛﺰی آن داﻧﺸﮕﺎه و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر از ﻃﺮف وزارت ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری، اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.
۴-۴- ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﻛﺰی ﭘﻴﺎم ﻧﻮر و ﺑﺎ درج ﭘﺬﻳﺮش از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی و ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﻌﺪل ﻛﻞ ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
۴-۵- آن دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻦ آﮔﻬﻰ دارای ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻟﺰاﻣﺎً ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ اﻋﻼم ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ (ﺟﺪول اﻟﻒ) ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺮط ﻣﻌﺪل ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻣﻘﻄﻊ اﻋﻼم ﺷﺪه ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﻓﻮق را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮﻟﻰ و اﺳﺘﺨﺪام، ﻣﺰاﻳﺎی ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ در آﮔﻬﻰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ اﻋﻼم ﺷﺪه (ﺟﺪول رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ (ﺟﺪول اﻟﻒ)) را درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﺑﺎﻻﺗﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﺪارد.
 
جهت ثبت نام در آزمون اینجا کلیک نمایید
 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code